phone

+ 371 2866 0030

+ 371 2200 2900

Individuālo māju sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas


NV tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu klasifikācija atbilstoši dūņu attīrīšanas veidam: 


  •  

Par 1÷4a  tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtām

 
NV 1÷4a notekūdeņu attīrīšanas iekārtas sastāv no divām kamerām, kuras atrodas vienā tvertnē (skat. 1. att.). Notekūdeņi, kuri ieplūst iekārtās, vispirms iekļūst iekšējā kamerā, kurā ar gaisa palīdzību sajaucas ar aktīvām dūņām. Aktīvo dūņu dzīvības un attīrāmo notekūdeņu iekšējās recirkulācijas uzturēšanai nepieciešams saspiests gaiss. Gaiss tiek padots caur kompresoru . Bioloģiskā attīrīšana – attīrīšana ar aktīvām dūņām, balstās uz mikroorganismu darbību. Procesa mērķis – sasaistīt šķīstošās, koloidālās un biogēnās vielas no notekūdeņiem ar aktīvajām dūņām un tad atdalīt aktīvās dūņas. Pārslas veidojošie mikroorganismi vairojas, veido grupas, pie kurām pieķeras protozooti vai citas dzīvas formas. Mikroorganismi metobilizē („saēd” un saskalda) kā arī bioloģiski noārda organiskās vielas. Aerācijas zonā notiek organisko vielu sadalīšanās un aktīvo dūņu veidošanās. No aerācijas kameras aktīvo dūņu maisījums nokļūst ārējā kamerā (sekundārajā nostādinātājā), kur aktīvās dūņas pateicoties gravitācijas spēkiem atdalās un laižas lejup apakšējā iekārtas daļā, bet atdalījies attīrītais ūdens ceļas augšup un izplūst laukā. Palielinoties mikroorganismu masai, palielinās arī aktīvo dūņu daudzums. Liekās dūņas tiek izsūknētas ar asenizācijas mašīnu, izsūcot divas trešdaļas no iekārtas tilpuma.

 

1pav_NA_A_tipo.jpg

Galvenās konstrukcijas daļas: 

1. Korpuss (stiklaplasts) 
2. Revīzijas lūka 
3. Bioielāde 
4. Difuzors 
5. Ieplūdes caurule 
6. Izplūdes caurule 
7. Gaisa padeves caurule 
8. Kompresors

Papildus komplektā var pasūtīt:

9. Paaugstināšanas gredzenu 
10. Kompresora kasti 

 

 

1. att. NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a  tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a  tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtu parametri

nv_A_1_LV.jpg

NV_a_tech_duomenys.jpg

2. att. NV-1a, NV-2a, NV-3a, NV-4a tipa iekārtu galvenie gabarītizmēri 


Iekārtu galvenie izmēri

 

nv_A_2_LV3.jpg

 

Ražotājs patur tiesības mainīt izstrādājuma parametrus, saglabājot attīrīšanas efektivitāti. 
H* – tiek pielāgots atbilstoši nepieciešamajam augstumam. 

 

 

 

TRAIDENIS

Sazināties